Monday, July 4, 2016

Banih Siri Dampol

Meyapu toy man-ur-uran mot pay, naesep un iviyang tiye osar an sutsur ri deyangtoyar Dampol siri Dupax del Sur:

OSAN SUTSUR SI BANIH

Watdin poto’ ot war mampe’pen di pariyar ot osan bavayi an mandam-ot. Osan lavi, immoy nangyator di bavayiyar si pine’peyanar darin eeng. War luuy nar ot asawa nar.

Siriyen diyoy rat di konbentowar, matden podda uranar. Mi’bus toy mahah dan amoy si payawar, mari ran mahayhaya an man-awat dampolar, ineya ra sariye as-asupar an pan-awan. Umappang da, bayaw war danumar ot ammain podda.

Wa ri leiyar, mari otiyan mahayhayan man-awat di, toy amta na ta madehet. Mandeyomdom, mu war bavayiyar impoppor na.

Besan, siriyen nan-awa rat di, naanur di bavayiyar mandam-ot. Lei yar lohom si nirunan dimmatong siri beyoy ra.

Nansu’nut diyen oras an naanur diyen bavayi, dee mot si bumutbutta si atdiyon da an banih siriyo dampolar. An lavi anu ela ya mangisap-oy si inaveyar darin mapuraw.

Andoholan war tahuwar dari ot tumaut man-awat di lalo mu sariye laviyar darin man-ur-uran on mari mos masne ri buwenar, ta atdiyon di tahuwar dari ta diyoy pay anu ri banihar siriye dampolar.

Satu ri amtaar estoryan si banih.

(Satiyen sutsur ya ni’bus i ERMELINDA C. MAGALAD siriyen Oktubre 4, 1966 ot niseum si librun Ernesto Constantino war an ISINAY TEXTS AND TRANSLATIONS an naimprenta siredyen Disyembre 1982.)

No comments:

Post a Comment